LĪGUMS

Internetveikala fiziopreces.lv distances līgums

IK AC Fizio, reģistrācijas Nr: 40002209858 (turpmāk – pārdevējs), juridiskā adrese: Mirdzas Ķempes iela 9-60, Rīga, LV-1014, no vienas puses,

un persona, kas veic preces pasūtījumu (turpmāk – pircējs), no otras puses, noslēdz šādu Līgumu.

1. Līguma priekšmets

1.1. Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja veiktajam pasūtījumam Pārdevēja interneta veikalā Fiziopreces.lv (turpmāk – Interneta veikals).

2. Preču piegāde un samaksas kārtība 

2.1. Pircējs veic preču pasūtīšanu caur Interneta veikala mājas lapu – fiziopreces.lv, norādot pasūtamo preču veidu, daudzumu, piegādes veidu un citas preču īpašības – krāsa, svars, izmērs, modelis.

2.2. Pircējam apmaksu par preci var veikt šādos veidos – lietojot Interneta veikalā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

2.3. Pārdevējs nodrošina preces piegādi 30 dienu laikā, no dienas, kad Pircējs ir pilnībā veicis samaksu par preci un preces piegādes izdevumiem, ja Pircējs ir izvēlējies preces piegādi par maksu. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta tā diena, kad pārdevēja kontā ir ieskaitīta maksājuma summa. Pārdevējs preces piegādes laiku saskaņo ar pircēju.

3. Atteikuma tiesības 

3.1. Pircējam ir tiesības izmantot atteikuma tiesības, ievērojot Patērētāju tiesību aizsardzības likuma un Ministru kabineta 20.05.2014. noteikumos Nr.255 “Noteikumi par distances līgumiem” noteikto kārtību.

3.2. Atteikuma tiesību gadījumā precei jābūt neskartai. Preci drīkst izmēģināt tikai tiktāl, cik tas nepieciešams, lai iepazītos ar tās tehniskajām īpašībām, preces raksturu un tās darbību. Preci drīkst lietot tik daudz, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā.

3.3. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā, ja prece izmantota nevis tāpēc, lai konstatētu šīs preces veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos.

3.4. Ja pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, atpakaļsūtīšanas izmaksas ir jāsedz pircējam.

3.5. Ja pircējs ir izvēlējies izmantot preču piegādes veidu, kas nav bezmaksas vai pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, pārdevējs neatmaksā pircējam piegādes papildu izdevumus.

3.6. Lai izmantotu atteikuma tiesības, pircējs pirms atteikuma tiesību termiņa beigām par lēmumu atkāpties no līguma informē pārdevēju, iesniedzot tam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu – nosūtot elektroniski aizpildītu veidlapu uz e-pastu: info@fiziopreces.lv vai fiziski aizpildītu veidlapu uz IK AC Fizio juridisko adresi: : Mirdzas Ķempes iela 9-60, Rīga, LV-1014.

3.7. Ja reizē ar atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu pircējs sūta arī preci, tad prece un atteikums ir jānosūta uz šādu adresi: IK AC Fizio DPD Paku Skapis Rusova iela, Rusova iela 1, LV-1026, Rīga.

3.8. Pircējam jānosūta prece atpakaļ bez nepamatotas kavēšanās un ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad pircējs iesniedza atteikuma veidlapu vai paziņoja savu lēmumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš būs ievērots, ja pircējs preci nosūtīs atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.

3.9. Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt saskaņā ar pirkuma līgumu patērētāja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad pārdevējs saņēmis preci vai patērētājs iesniedzis pārdevējam apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.

3.10. Pārdevējam ir jāatgriež pircēja apmaksātie līdzekļi 10 darba dienu laikā.

4. Strīdu risināšana 

4.1. Pircējam 24 mēnešu laikā no preces piegādes dienas ir Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktas tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci.

4.2. Prasījumu par preci pircējs var iesniegt pārdevējam, iesniedzot rakstveida iesniegumu pa pastu uz šādu adresi : Mirdzas Ķempes iela 9-60, Rīga, LV-1014, vai e-pastu: info@fiziopreces.lv.

4.3. Iesniegumam pievieno darījumu apliecinošus dokumentu kopijas, kā arī citus dokumentus, ja tas ir iespējams.

4.4. Iesniegumā jānorāda – pircēja vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija, iesnieguma iesniegšanas datums, strīda būtība, prasījums un tā pamatojums.

4.5. Iesniegums tiks izskatīts 15 darba dienu laikā no tās saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz iesniegumā norādīto saziņas adresi.

4.6. Ja prasījums tiks atzīts par nepamatotu un pircējs prasījuma atzīšanai par nepamatotu nepiekritīs, pircējam ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas.

Informācija par ārpustiesas strīda risināšanas iespējām: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process

http://www.ptac.gov.lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze.

5. Datu apstrāde 

5.1. Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai pārdevējs varētu pieņemt pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām. Ievadot informāciju, pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar pircēja pasūtījuma apstrādi.